Αναρτήρας, παροχή ρεύματος και αισθητήρας θερμόκρασίας ρολογιού.


Αναρτήρας, παροχή ρεύματος και αισθητήρας θερμόκρασίας ρολογιού.

Αναρτήρας, παροχή ρεύματος και αισθητήρας θερμοκρασίας ρολογιού.