Αποθήκευση μπαταρίας.


Αν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε και αποθηκεύστε χωριστά την μπαταρία.

Αποθήκευση μπαταρίας.