Κρατήστε το τηλεχειριστήριο.


Κρατήστε ανάποδα το τηλεχειριστήριο και με το καπάκι της μπαταρίας προς τα έξω.

Κρατήστε το τηλεχειριστήριο.