Οδηγίες εγκατάστασης – συντήρησης επιγραφών led

Οδηγίες εγκατάστασης - συντήρησης επιγραφών led - Αποφυγή επικίνδυνης χρήσης.

1. Μηχανική εγκατάσταση: Η μηχανική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση - απεγκατάσταση της επιγραφής πρέπει να γίνει αποκλειστικά από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο. Μην εξουσιοδοτήσετε αναρμόδια άτομα και μην επιχειρήσετε ποτέ, να κάνετε την εγκατάσταση και απεγκατάσταση μόνοι σας. Μην τοποθετείτε την επιγραφή πάνω από διέλευση ανθρώπων, ζώων και αυτοκινήτων. Κίνδυνος από ενδεχόμενη πτώση της επιγραφής. Μην τοποθετείτε την επιγραφή σε δημόσιο χώρο, διότι απαγορεύεται. Μην τοποθετείτε την επιγραφή κοντά σε σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας. Κίνδυνος παραπλάνησης οδηγών και πεζών. Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος και η μηχανική εγκατάσταση (μόνιμης ή προσωρινής τοποθέτησης) της επιγραφής πρέπει να γίνεται έως τα όρια που επιτρέπει η κρατική νομοθεσία και οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων.
2. Ανάρτηση: Το ύψος ανάρτησης της επιγραφής πρέπει να είναι πάνω από 3,0μ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι προσβάσιμη από παιδιά. Η επιγραφή συνοδεύεται από ενσωματωμένα σημεία ανάρτησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα. Αυτά είναι ανάλογα με την εκάστοτε παραγγελία ανάρτησης και την διάσταση της επιγραφής: α) Σταθερή με πέλματα: Ενσωματωμένες τουλάχιστον 2 μεταλλικές ροζέτες που η κάθε μια έχει 2 οπές διαμέτρου 10 χιλιοστών. Τα εξαρτήματα σύνδεσης της επιγραφής με τον τόπο ανάρτησης παρέχονται. Είναι τουλάχιστον 4 μεταλλικά καρφωτά στριφώνια για μπετό μήκους 15 εκατοστών με παξιμάδια, ροδέλες και γκρόβερ.  ή β) Σταθερή με γωνίες: Τουλάχιστον 2 μεταλλικές γωνίες με 2 μπουλόνια 8 χιλ. μήκους 3 εκ. με ροδέλες και γκρόβερ και τουλάχιστον 2 μεταλλικά καρφωτά στριφώνια για μπετό μήκους 15 εκατοστών με παξιμάδια, ροδέλες και γκρόβερ. ή γ) Κρεμαστή με κρίκους: Γαλβανιζμένοι τουλάχιστον 2 κρίκοι διαμέτρου 3,5 εκ., πάχους 8 χιλ, με βίδα Μ8 με ανυψωτική ισχύ >50kg, τουλάχιστον 2 ορειβατικοί κρίκοι γαλβανιζέ μήκους 8 εκ. και πάχους 8 χιλ. Ανυψωτική ισχύς >50kg, τουλάχιστον 2 μεταλλικά καρφωτά στριφώνια για μπετό μήκους 15 εκατοστών με παξιμάδια, ροδέλες και γκρόδερ, τουλάχιστον 2 γαλβανιζμένοι κρίκοι διαμέτρου 4,8 εκ., πάχους 10 χιλ, με πάσα Μ10, με ανυψωτική ισχύ >80kg. Μην επιχειρήσετε να προσθέσετε σημεία ανάρτησης, με οποιονδήποτε τρόπο και μην τροποποιήσετε τα υπάρχοντα σημεία ανάρτησης. Μην ανοίγετε πρόσθετες τρύπες και μην προσθέτετε βίδες. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και καταστροφής της επιγραφής. Η ανάρτηση της επιγραφής πρέπει να γίνει σε σημείο του κτιρίου όπου υπάρχει μπετόν (όχι σε τούβλα, διότι υπάρχει κίνδυνος πτώσης λόγω ασταθούς ανάρτησης). Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης πρέπει να λάβει υπ΄ όψιν του την αντοχή ανάρτησης της επιγραφής, σε μακροχρόνια έκθεση στους ισχυρούς ανέμους.
3. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση: Η επιγραφή συνοδεύεται από κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος περιλαμβανομένης και της γείωσης. Η σύνδεση της γείωσης είναι υποχρεωτική. Μη γειωμένη επιγραφή επιφέρει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η προέκταση του καλωδίου γίνεται με αντίστοιχης ποιότητας και διατομής καλώδιο. Τηρήστε τους ηλεκτρολογικούς κανόνες προέκτασης του καλωδίου. Προστατέψτε το καλώδιο παροχής ρεύματος από φθορές που μπορεί να προκληθούν από την τριβή, την βροχή, την υγρασία, την θερμοκρασία, την ηλιακή ακτινοβολία και την σκόνη. Σε εξωτερικό χώρο είναι υποχρεωτική η προστασία του καλωδίου με ειδική σωλήνωση ηλεκτροφόρων καλωδίων (σπιράλ). Η τροφοδοσία εναλλασσομένου ρεύματος 220-240V της επιγραφής γίνεται μέσω ασφάλειας 16Α από τον ηλεκτρολογικό πίνακα. Ο έλεγχος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται μέσω διακόπτη 20Α από τον ηλεκτρολογικό πίνακα. Μην συνδέετε οικιακούς διακόπτες. Ο ηλεκτρολογικός πίνακας πρέπει να διαθέτει συσκευή προστασίας από ηλεκτροπληξία. Για την προστασία των εξαρτημάτων της επιγραφής από καταστροφή, απαιτείται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος να γίνεται μέσω συσκευών προστασίας από υπέρταση και κεραυνό.
4. Ηλεκτροσυγκόλληση: Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης στο σώμα και στα στηρίγματα της επιγραφής. Όταν χρησιμοποιείτε συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης, για οποιονδήποτε λόγο, αφαιρέστε την παροχή ρεύματος της επιγραφής από το δίκτυο και απομακρύνετε την επιγραφή από τον τόπο διεξαγωγής της ηλεκτροσυγκόλλησης.
5. Εξαερισμός: Φροντίστε για τον επαρκή εξαερισμό της επιγραφής. Μην σκεπάσετε ή καλύψετε μέρος ή όλη την επιγραφή με κανέναν τρόπο. Απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα 50 εκατοστά μακράν της επιγραφής. Φροντίστε η επιγραφή να βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -100 C έως 450 C. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε την επιγραφή κοντά σε πηγές θερμότητας. Μην ενσωματώνετε την επιγραφή, χωρίς να φροντίσετε πρώτα για τον επαρκή εξαερισμό της.
6. Ηλιακή ακτινοβολία: Προστατέψτε την επιγραφή από την ηλιακή ακτινοβολία. Η μακροχρόνια έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή των διόδων LED από την υπεριώδη ακτινοβολία. Η ηλιακή ακτινοβολία αυξάνει υπερβολικά την εσωτερική θερμοκρασία της επιγραφής, με αποτέλεσμα την μερική η ολική καταστροφή της.
7. Υγρασία: Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε την επιγραφή σε περιβάλλον με υδρατμούς. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε την επιγραφή σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Κίνδυνος συσσώρευσης αλάτων στο εσωτερικό και εξωτερικό μέρος, με αποτέλεσμα την επικίνδυνη λειτουργία και καταστροφή της επιγραφής. Μετά από λανθασμένη χρήση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον, απαιτείται άμεση διακοπή λειτουργίας και έγκαιρη αφαίρεση των αλάτων από το τεχνικό μας προσωπικό, όπου και θα διαπιστωθεί η συνέχιση ή μη λειτουργίας της επιγραφής σε άλλο ασφαλές περιβάλλον. Προστατεύετε την επιγραφή από την έκθεση στην βροχή. Μην αγγίζετε την επιγραφή αν έχει βραχεί, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ο ηλεκτρολόγος σας πρέπει να κάνει πλήρη αποσύνδεση της επιγραφής από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν την αγγίξετε.
8. Στατικός ηλεκτρισμός: Λειτουργία της επιγραφής σε περιβάλλον με στατικό ηλεκτρισμό απαγορεύεται. Διακόψτε αμέσως την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά την διάρκεια αστραπών.
9. 24ωρη λειτουργία: Μην έχετε την επιγραφή σε συνεχή λειτουργία επί 24 ώρες. Διακόψτε την λειτουργία της επιγραφής για τουλάχιστον 4 ώρες το 24ωρο. Μην έχετε σε λειτουργία την επιγραφή όταν ο επαγγελματικός σας χώρος είναι κλειστός.
10. Φωτεινότητα: Ρυθμίζετε την φωτεινότητα και την κίνηση του περιεχομένου της επιγραφής με τρόπο ώστε να μην ενοχλεί τους περίοικους και τους περαστικούς οδηγούς ή πεζούς. Πάντοτε στα όρια που επιτρέπει η κρατική νομοθεσία και οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων. Μην κοιτάζετε την οθόνη πιο κοντά από τα 3μ. υπάρχει κίνδυνος να ζαλιστείτε. Μην κοιτάζετε παρατεταμένα την οθόνη ακόμα και μακρύτερα των 3 μέτρων.
11. Συντήρηση: Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος σας, πρέπει να ελέγχει κατά τακτά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 12 μηνών, τα σημεία εξαερισμού της επιγραφής για φραγή τους από σκόνες, έντομα ή άλλα αντικείμενα, επίσης για τυχόν οξειδώσεις στο σώμα της επιγραφής και την σταθερότητα της ανάρτησης της. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο απαιτείται διετής έλεγχος του εσωτερικού της επιγραφής, από το τεχνικό μας προσωπικό. Απαγορεύεται το άνοιγμα της επιγραφής από μη γραπτώς εξουσιοδοτημένο άτομο.
12. Χειρισμός: Απαγορεύεται η χρήση της επιγραφής από ανήλικους κάτω τω 18 ετών.
13. Παιδιά: Φυλάσσετε την επιγραφή και το πρόγραμμα διαχείρισης μακριά από παιδιά.
14. Προσοχή: Η μη τήρηση όλων των ανωτέρω οδηγιών, επιφέρει ελαττωματική λειτουργία ή καταστροφή της επιγραφής, κίνδυνο πτώσης & τραυματισμού, κίνδυνο ανάφλεξης και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.


 Από τον παρακάτω σύνδεσμο, κατεβάστε στον υπολογιστή σας το έντυπο σε μορφή PDF:

Οδηγίες εγκατάστασης-συντήρησης επιγραφής led.

Μετάβαση στην κεντρική σελίδα πληροφοριών υποστήριξης των προϊόντων μας. 

Υποστήριξη

     Η κεντρική σελίδα υποστήριξης περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, χρήση και service των προϊόντων μας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.